Giải quyết tranh chấp khi hợp đồng vô hiệu

1. Trường hợp theo quy định của pháp luật, hợp đồng phải được lập thành văn bản có công chứng hoặc chứng thực; nhưng khi giao kết các bên không tuân thủ theo quy định của pháp luật không có công chứng chứng thực

Khi Tòa án thụ lý giải quyết vụ án, thẩm phán ra quyết định buộc một hoặc các bên phải đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện công chứng, hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật trong thời hạn nhất định.

2. Giải quyết hợp đồng vô hiệu

Hợp đồng vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ của các bên kể từ thời điểm xác lập.

- Khi hợp đồng vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền, trừ trường hợp tài sản, hoa lợi, lợi tức thu được bị tịch thu theo quy định của pháp luật.

+ Trong trường hợp hợp đồng vô hiệu nhưng tài sản là động sản không phải đăng ký quyền sở hữu đã được chuyển giao bằng một giao dịch khác cho người thứ ba ngay tình thì hợp đồng với người thứ ba vẫn có hiệu lực.

+ Trong trường hợp tài sản là bất động sản hoặc là động sản phải đăng ký quyền sở hữu đã được chuyển giao bằng một hợp đồng khác cho người thứ ba ngay tình thì hợp đồng với người thứ ba bị vô hiệu, trừ trường hợp người thứ ba ngay tình nhận được tài sản này thông qua bán đấu giá hoặc giao dịch với người mà theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là chủ sở hữu tài sản nhưng sau đó người này không phải là chủ sở hữu tài sản do bản án, quyết định bị huỷ, sửa.

- Theo quy định của điều 137 BLDS 2005 đối với hợp đồng bị vô hiệu, nếu có thiệt hại thì bên có lỗi gây thiệt hại đó phải bồi thường. Vì vậy, khi giải quyết hợp đồng vô hiệu, Tòa án phải xác định ngoài việc hoàn trả cho nhau những gì đã nhận thì các bên có bị thiệt hại gì không, nếu có thì phải xác định ai có lỗi làm cho hợp đồng đó bị vô hiệu, nếu các bên đều có lỗi thì xác định tỷ lệ lỗi của mỗi người trên cơ sở đó xác định tỉ lệ về trách nhiệm bồi thường thiệt hại.


Bài viết xem thêm