Dân sự


NHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

NHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

BLTTDS 2015 có tổng số 517 điều, được bố cục thành 10 phần, 42 chương. So với Bộ luật tố tụng dân sự hiện hành (sau đây gọi là BLTTDS 2004), Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (sau đây ...

Xem thêm

NHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015

NHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015

Xây dựng BLDS thực sự trở thành luật chung của hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự ...

Xem thêm

Tư Vấn Pháp Luật Hợp Đồng

Tư Vấn Pháp Luật Hợp Đồng

Pháp luật về hợp đồng là một trong những chế định trung tâm của mọi hệ thống pháp luật, là cơ sở pháp lý điều chỉnh các quan hệ dân sự- kinh tế phát sinh trong đời sống xã hội, ...

Xem thêm

Quyền Sở Hữu Tài Sản

Quyền Sở Hữu Tài Sản

Ở Việt Nam, quyền sở hữu là một trong những quyền cơ bản của công dân. Quyền sở hữu là vấn đề xương sống của luật dân sự, là tiền đề của các quan hệ pháp luật dân sự về ...

Xem thêm

Một số điểm mới về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo Bộ luật dân sự 2015

Một số điểm mới về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo Bộ luật dân sự 2015

Sửa đổi quy định về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo hướng, người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, ...

Xem thêm

Một số điểm mới về Hợp đồng vay tài sản theo Bộ luật dân sự 2015

Một số điểm mới về Hợp đồng vay tài sản theo Bộ luật dân sự 2015

Về hợp đồng vay tài sản (Điều 463 đến Điều 471), BLDS năm 2015 quy định về lãi suất trong hợp đồng vay tài sản theo một mức lãi suất trần cố định và có cơ chế linh hoạt trong ...

Xem thêm

Một số điểm mới Về Hợp đồng mua bán tài sản theo Bộ luật dân sự 2015

Một số điểm mới Về Hợp đồng mua bán tài sản theo Bộ luật dân sự 2015

Một số điểm mới Về Hợp đồng mua bán tài sản theo Bộ luật dân sự 2015

Xem thêm

Quy định mới về thời điểm xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản theo Bộ luật dân sự 2015

Quy định mới về thời điểm xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản theo Bộ luật dân sự 2015

Quy định thời điểm xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản thực hiện theo quy định của BLDS, luật khác có liên quan; trường hợp luật không có quy định thì thực hiện theo thỏa thuận ...

Xem thêm

Một số điểm mới Về Quy định thời hiệu theo Bộ luật dân sự 2015

Một số điểm mới Về Quy định thời hiệu theo Bộ luật dân sự 2015

Kế thừa BLDS năm 2005, BLDS năm 2015 tiếp tục quy định 4 loại thời hiệu, gồm: thời hiệu hưởng quyền dân sự, thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự, thời hiệu khởi kiện và thời hiệu yêu cầu ...

Xem thêm

Một số điểm mới Về giao dịch dân sự theo Bộ luật dân sự 2015

Một số điểm mới Về giao dịch dân sự theo Bộ luật dân sự 2015

Quy định về giao dịch dân sự và đại diện linh hoạt, bao quát hơn, bảo đảm tốt hơn sự tự do ý chí, sự an toàn pháp lý và ổn định trong giao dịch dân sự, quyền và lợi ...

Xem thêm