Doanh nghiệp


Tranh Chấp Kinh Doanh Thương Mại

Tranh Chấp Kinh Doanh Thương Mại

Các tranh chấp trong kinh doanh chủ yếu là những tranh chấp phát sinh giữa các thương nhân (cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh) với nhau. Ngoài thương nhân là chủ thể chủ yếu của tranh chấp ...

Xem thêm

Tư Vấn Luật Thương Mại Việt Nam

Tư Vấn Luật Thương Mại Việt Nam

Luật Thương mại quy định các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thương mại phù hợp với nguyên tắc của Bộ Luật Dân sự cũng như thực tiễn hoạt động thương mại tại Việt Nam. Khái niệm hoạt động ...

Xem thêm

Tư Vấn Luật Đầu Tư Việt Nam

Tư Vấn Luật Đầu Tư Việt Nam

Cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, nhu cầu đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là rất lớn. Trong những năm qua, Việt Nam luôn là một trong những điểm đến hấp ...

Xem thêm

Giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm

Giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm

Theo quy định tại Điều 14 Luật kinh doanh bảo hiểm vàĐiều 570 Bộ luật dân sự năm 2005 thì hợp đồng bảo hiểm phải được lập thành văn bản. Giấy yêu cầu bảo hiểm có chữ ký của bên ...

Xem thêm

Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự là hợp đồng bảo hiểm mà đối tượng bảo hiểm là trách nhiệm dân sự của người được bảo hiểm đối với người thứ ba theo quy định của pháp luật (Điều ...

Xem thêm

Hợp đồng bảo hiểm tài sản

Hợp đồng bảo hiểm tài sản

Hợp đồng bảo hiểm tài sản là hợp đồng bảo hiểm mà đối tượng bảo hiểm là tài sản, bao gồm vật có thực, tiền, giấy tờ trị giá được bằng tiền và các quyền tài sản (Điều 40 Luật ...

Xem thêm

Hợp đồng bảo hiểm con người

Hợp đồng bảo hiểm con người

Hợp đồng bảo hiểm con người là hợp đồng bảo hiểm mà đối tượng bảo hiểm là tuổi thọ, tính mạng, tình trạng sức khỏe và khả năng lao động của con người.

Xem thêm

Giải quyết tranh chấp về thỏa thuận phạt vi phạm trong hợp đồng tín dụng

Giải quyết tranh chấp về thỏa thuận phạt vi phạm trong hợp đồng tín dụng

Trong hợp đồng tín dụng được ký giữa Ngân hàng với khách hàng vay, ngoài các nội dung phải có theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật các ...

Xem thêm

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG CÓ BẢO ĐẢM BẰNG TÀI SẢN

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG CÓ BẢO ĐẢM BẰNG TÀI SẢN

Bộ luật dân sự năm 2005 có 77 điều (từ Điều 318 đến Điều 387 và từ Điều 715 đến Điều 721) quy định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Trong đó, có 16 điều (từ Điều 342 đến ...

Xem thêm

Tư vấn thay đổi cổ đông sáng lập

Tư vấn thay đổi cổ đông sáng lập

Vấn đề thay đổi cổ đông sáng lập cũng là một trong những vấn đề được các công ty cổ phần quan tâm và thường xuyên có sự thay đổi. Liên hệ tư vấn thay đổi cổ đông sáng lập ...

Xem thêm