Hôn nhân


CHIA TÀI SẢN CHUNG TRONG THỜI KỲ HÔN NHÂN

CHIA TÀI SẢN CHUNG TRONG THỜI KỲ HÔN NHÂN

Hiện nay theo qui định tại khoản 2 điều 38 Luật hôn nhân và gia đình “thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản, văn bản này phải được công chứng theo yêu cầu của ...

Xem thêm