Tài sản chung vợ chồng là “Những thu nhập hợp pháp khác” là những thu nhập nào?

Ngoài những thu nhập đã được thể hiện rõ tại khoản 1 Điều 27, thì những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân có thể là tiền thưởng, tiền trợ cấp, tiền trúng thưởng sổ số mà vợ chồng có được hoặc tài sản mà vợ chồng được xác lập quyền sở hữu theo quy định tại các điều sau: Điều 239 (Bộ luật Dân sự năm 1995 là Điều 247): đối với vật vô chủ, vật không xác định được ai là chủ sở hữu. Theo quy định của Điều này thì trong trường hợp vật không xác định được ai là chủ sở hữu là động sản thì sau một năm, kể từ ngày thông báo công khai mà vẫn không xác định được ai là chủ sở hữu thì động sản đó thuộc sở hữu của người phát hiện, nhưng nếu là bất động sản thì phải sau năm năm mà không xác định được chủ sở hữu thì tài sản đó thuộc sở hữu nhà nước; Điều 240 (Bộ luật Dân sự năm 1995 là Điều 247): xác lập quyền sở hữu đối với vật bị chôn giấu, bị chìm đắm được tìm thấy; Điều 241 (Bộ luật Dân sự năm 1995 là Điều 249): xác lập quyền sở hữu đối với vật do người khác đánh rơi, bỏ quên; Điều 252 (Bộ luật Dân sự năm 1995 là Điều 250): xác lập quyền sở hữu đối với gia súc bị thất lạc; Điều 243 (Bộ luật Dân sự năm 1995 là Điều 251): xác lập quyền sở hữu đối với gia cầm bị thất lạc; Điều 244 (Bộ luật Dân sự năm 1995 là Điều 252): xác lập quyền sở hữu đối với vật nuôi dưới nước đã được quy định trong Bộ luật Dân sự, và việc xác lập quyền sở hữu đó diễn ra trong thời kỳ hôn nhân.


Bài viết xem thêm