TÀI SẢN PHÂN CHIA THẾ NÀO KHI LY HÔN?

TÀI SẢN PHÂN CHIA THẾ NÀO KHI LY HÔN?

Bảng bên dưới tóm tắt cách phân chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn căn cứ theo Luật Hôn nhân và gia đình 2015.

Loại tài sản

Nguyên tắc phân chia

Tài sản chung

(I) Chia đôi hoặc tỷ lệ khác theo phán quyết của tòa án dựa trên:

-        Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

-        Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

-        Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

-       Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

Tài sản riêng chưa nhập vào tài sản chung

(II) Tài sản của riêng ai, người đó giữ.

Tài sản riêng sáp nhập, trộn lẫn với tài sản chung

(III) Được thanh toán phần giá trì mình đã góp vào.

Hiện vật

Chia đôi theo nguyên tắc (I) bằng một trong hai cách:

-        Chia hiện vật

-        Chia giá trị, bên nào được nhận phần có giá trị lớn hơn phần mình đáng lẽ được hưởng thì thanh toán lại phần chênh lệch cho người kia.

Vợ chồng sống chung với gia đình

Nếu tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung với gia đình không xác định được thì một phần của khối tài sản chung gia đình được tách ra chia cho vợ chồng căn cứ vào công sức đóng góp của họ.

Nếu tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung với gia đình xác định được thì phần xác định đó được tách ra để chia cho vợ chồng.

Quyền sử dụng đất của riêng vợ hoặc chồng

Của ai thì thuộc về người đó.

Nhà ở của riêng vợ hoặc chồng

Giải quyết tương tự quyền sử dụng đất của riêng vợ hoặc chồng. Nếu không có thỏa thuận khác thì vợ hoặc chồng có quyền lưu cư trong thời gian 06 tháng kể từ ngày ly hôn nếu họ không có nơi ở.

Quyền sử dụng đất của chung vợ chồng

Vợ chồng thỏa thuận phân chia, không thỏa thuận được thì tòa án chia theo nguyên tắc (I).

Vợ hoặc chồng có nhu cầu canh tác, sản xuất nông nghiệp thì có thể thỏa thuận để người đó sở hữu toàn bộ và thanh toán lại cho người kia phần giá trị.

Vợ chồng tạo lập tài sản trên đất của gia đình

Phân chia cho vợ chồng phần giá trị tương ứng với phần tài sản do vợ chồng bỏ công sức ra đầu tư trên phần đất đó.

Tài sản đưa vào kinh doanh của vợ chồng

Chia theo nguyên tắc (I) và (II)


Bài viết xem thêm