Sở hữu trí tuệ


Một số quy định của nhằm thiết lập sự cân bằng giữa quyền Sở Hữu Trí Tuệ và quyền tiếp cận dược phẩm

Một số quy định của nhằm thiết lập sự cân bằng giữa quyền Sở Hữu Trí Tuệ và quyền tiếp cận dược phẩm

Thực tế cho thấy, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận dược phẩm con người như giá dược phẩm, khả năng của ngành công nghiệp dược, nguồn nhân lực liên quan, khoảng cách địa lý, việc ...

Xem thêm