Các loại di sản thừa kế

Di sản là hiện vật và tiền sẵn có của người để lại di sản trước khi chết.

Di sản là tài sản hình thành trong tương lai: đây là loại tài sản chưa có tại thời điểm mở thừa kế, nhưng sẽ phát sinh trong quá trình sử dụng vốn, tài sản của người để lại di sản. Tài sản này sẽ được hình thành sau khi người để lại di sản chết.

Di sản là quyền tài sản phát sinh từ việc Nhà nước giao các quyền tài sản, từ quan hệ hợp đồng và ngoài hợp đồng. Ví dụ: quyền sử dụng đất, quyền đòi nợ về những món tiền mà người chết đã cho vay khi còn sống, quyền đòi tiền làm thuê chưa trả hết cho người chết khi còn sống, quyền đòi bồi thường thiệt hại do người khác đã gây thiệt hại cho người để lại di sản khi người đó còn sống.

Di sản là quyền tài sản phát sinh sau khi người quá cố chết và do sự kiện chết đó. Trong hợp đồng bảo hiểm tính mạng hoặc bảo hiểm nhân thọ, nếu khi lập hợp đồng không nói rõ ai sẽ được hưởng số tiền bảo hiểm, thì khi người mua bảo hiểm bị chết, quyền đòi tiền bảo hiểm do cơ quan bảo hiểm trả thuộc di sản thừa kế của người mua bảo hiểm và những người thừa kế theo pháp luật có quyền hưởng. Còn trong hợp đồng bảo hiểm đã xác định rõ số tiền bảo hiểm thuộc về ai thì chỉ người đó có quyền yêu cầu chi trả tiền sau hki người mua bảo hiểm chết. Hành khách đi các phương tiện vận tải có bảo hiểm mà xảy ra tai nạn làm cho người đó chết, thì quyền yêu cầu cơ quan bảo hiểm chi trả tiền bảo hiểm thuộc di sản của hành khách đã chết đó.

Di sản không bao gồm những quyền tài sản gắn với nhân thân của người để lại di sản; ví dụ: quyền được hưởng lương hưu, trợ cấp thương tật, quyền được cấp dưỡng. Các loại tiền này chỉ được nhận cho đến thời điểm người đó chết, nên nếu trước đó chưa nhận được thì được nhận cho đến thời điểm người đó chết.

Cần lưu ý là: khi xác định di sản của một người phải căn cứ vào thời điểm mở thừa kế (tức là khi người đó chết thì để lại tài sản gì; sau đó nếu người quản lý di sản chuyển nhượng di sản thì người quản lý di sản phải chịu trách nhiệm về việc chuyển nhượng đó). Đồng thời cũng phải xem xét di sản hình thành trong tương lai.


Bài viết xem thêm