Thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định. Những người được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật không phụ thuộc vào mức độ năng lực hành vi. Mọi người bình đẳng trong vệc hưởng di sản của người chết, thực hiện nghĩa vụ của người chết chưa thực hiện trong phạm vi di sản. Phạm vi những người thừa kế rất rộng, do vậy pháp luật quy định thành nhiều hàng thừa kế, trong đó hàng thứ nhất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống gần gũi nhất so với các hàng thừa kế khác. Các hàng thừa kế thứ hai, thứ ba là những hàng thừa kế dự bị nếu như người chết không có những người ở hàng thừa kế thứ nhất hoặc có nhưng họ đều không nhận hoặc không có quyền nhận di sản.

Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong những trường hợp sau đây:

a) không có di chúc;

b) di chúc không hợp pháp;

c) những người thừa kế theo di chúc đều chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế;

d) những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối quyền hưởng di sản.

Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản: phần di sản không được định đoạt trong di chúc; phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật; phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối quyền nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc nhưng không còn vào thời điểm mở thừa kế.


Bài viết xem thêm