Kiện hành chính về Quyết định kỷ luật buộc thôi việc công chức

Quyết định kỷ luật buộc thôi việc công chức thuộc đối tượng khởi kiện để yêu cầu Toà án giải quyết vụ án hành chính là văn bản thể hiện dưới hình thức quyết định của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức thuộc quyền quản lý của mình.

Việc xác định đối tượng là công chức phải căn cứ vào Luật cán bộ, công chức và Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính Phủ quy định chi tiết những người là công chức.

Ví dụ: Ngày 09/6/2013, Giám đốc Bệnh viện A có quyết định số 35/QĐ về việc kỷ luật buộc thôi việc đối với bác sỹ Nguyễn Văn B. Không đồng ý, ông B khởi kiện yêu cầu hủy quyết định số 35/QĐ.

Căn cứ Luật cán bộ, công chức và Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính Phủ thì ông B không phải là công chức, ông B chỉ là viên chức nên quyết định số 35/QĐ không phải là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính.


Bài viết xem thêm