Hành chính


Trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền trong cơ quan Nhà nước

Trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền trong cơ quan Nhà nước

Theo quy định của pháp luật, mỗi cơ quan Nhà nước đều có chức năng quản lý những lĩnh vực khác nhau. Để thực hiện chức năng quản lý của mình, các cơ quan Nhà nước đều có thẩm quyền ...

Xem thêm

Quy định chung về xử phạt vi phạm hành chính

Quy định chung về xử phạt vi phạm hành chính

Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp ...

Xem thêm

Hình thức và nội dung đơn khởi kiện vụ án hành chính

Hình thức và nội dung đơn khởi kiện vụ án hành chính

Khoản 1 Điều 105 của Luật TTHC quy định đơn khởi kiện phải có các nội dung chính sau: Ngày, tháng, năm làm đơn; Tòa án được yêu cầu giải quyết vụ án hành chính; Tên, địa chỉ của người ...

Xem thêm

Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính

Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính

Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính là thời hạn mà cá nhân, cơ quan, tổ chức được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án hành chính bảo vệ quyền và lợi ích hợp ...

Xem thêm

Kiện hành chính về Quyết định kỷ luật buộc thôi việc công chức

Kiện hành chính về Quyết định kỷ luật buộc thôi việc công chức

Quyết định kỷ luật buộc thôi việc công chức thuộc đối tượng khởi kiện để yêu cầu Toà án giải quyết vụ án hành chính là văn bản thể hiện dưới hình thức quyết định của người đứng đầu cơ ...

Xem thêm

Kiện hành chính Quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh

Kiện hành chính Quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh

Tại khoản 1 Điều 115 của Luật Cạnh tranh quy định: “Trường hợp không nhất trí với quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, các bên liên quan có quyền khởi kiện ...

Xem thêm

Hành vi hành chính là Đối tượng khởi kiện vụ án hành chính

Hành vi hành chính là Đối tượng khởi kiện vụ án hành chính

Hành vi hành chính thuộc đối tượng khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác hoặc của người có thẩm ...

Xem thêm

Quyết định hành chính là Đối tượng khởi kiện vụ án hành chính

Quyết định hành chính là Đối tượng khởi kiện vụ án hành chính

Quyết định hành chính thuộc đối tượng khởi kiện để yêu cầu Toà án giải quyết vụ án hành chính là văn bản được thể hiện dưới hình thức quyết định hoặc dưới hình thức khác như thông báo, kết ...

Xem thêm

Điều kiện khởi kiện vụ án hành chính về Người khởi kiện

Điều kiện khởi kiện vụ án hành chính về Người khởi kiện

Cá nhân, cơ quan, tổ chức phải chứng minh được rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc ...

Xem thêm

Kiện hành chính về quyết định thu hồi đất

Kiện hành chính về quyết định thu hồi đất

Khi giải quyết vụ án hành chính mà đối tượng khởi kiện là quyết định thu hồi đất; Tòa án phải căn cứ vào quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, thẩm quyền để đánh giá tính ...

Xem thêm