Dân sự


PHÂN BIỆT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG DÂN SỰ (KHOẢN 3 ĐIỀU 25) VỚI TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI (KHOẢN 1 ĐIỀU 29 BLTTDS)

PHÂN BIỆT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG DÂN SỰ (KHOẢN 3 ĐIỀU 25) VỚI TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI (KHOẢN 1 ĐIỀU 29 BLTTDS)

Tuy tranh chấp hợp đồng dân sự và tranh chấp hợp đồng thương mại đều là các tranh chấp về sự thỏa thuận của các bên; trình tự, thủ tục tố tụng như nhau (theo quy định Bộ luật tố ...

Xem thêm

Quyền sở hữu và căn cứ xác lập quyền

Quyền sở hữu và căn cứ xác lập quyền

Luật sư tư vấn Quyền sở hữu và căn cứ xác lập quyền sở hữu. Tư vấn các quyền năng của chủ sở hữu tài sản, căn cứ xác lập quyền sở hữu tài sản theo Bộ luật dân sự.

Xem thêm

Bồi thường thiệt hại khi xâm phạm quyền sở hữu

Bồi thường thiệt hại khi xâm phạm quyền sở hữu

Chủ sở hữu yêu cầu Toà án, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác buộc người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu, quyền chiếm hữu phải bồi thường thiệt hại: Bộ luật dân sự quy định: Chủ sở ...

Xem thêm

Kiện đòi tài sản theo Luật dân sự

Kiện đòi tài sản theo Luật dân sự

Chủ sở hữu yêu cầu Toà án, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác buộc người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu, quyền chiếm hữu phải trả lại tài sản: Phương thức kiện này được gọi phổ ...

Xem thêm

Kiện buộc chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật

Kiện buộc chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật

Chủ sở hữu yêu cầu Toà án, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác buộc người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu, quyền chiếm hữu phải chấm dứt hành vi cản trở trái pháp luật việc thực ...

Xem thêm

Tự bảo vệ quyền sở hữu theo pháp luật dân sự

Tự bảo vệ quyền sở hữu theo pháp luật dân sự

Quyền của chủ sở hữu tự mình thực hiện hành vi bảo vệ quyền sở hữu, quyền chiếm hữu hợp pháp đối với tài sản của mình không phải là tuyệt đối. Giới hạn đó chính là “không được xâm ...

Xem thêm