Lao động


Bất cập trong việc chứng minh vốn pháp định đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề Cho thuê lại lao động

Bất cập trong việc chứng minh vốn pháp định đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề Cho thuê lại lao động

Theo hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH quy định về Trình tự, thủ tục xác nhận vốn pháp định trong hoạt động cho thuê lại lao động lại quy định: “Đối với doanh nghiệp đang hoạt động có ...

Xem thêm

BỒI THƯỜNG CHI PHÍ ĐÀO TẠO

BỒI THƯỜNG CHI PHÍ ĐÀO TẠO

Theo quy định của Bộ luật lao động 2012 có hiệu lực từ 1/5/2013, tại điểm k khoản 1 Điều 23 có nêu rõ “Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề” là nội dung phải có ...

Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÓ ĐƯỢC XEM LÀ PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÓ ĐƯỢC XEM LÀ PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Theo chế định Luật lao động Việt Nam thì sau khi giao kết hợp đồng lao động, người lao động và người sử dụng lao động cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung thì phải giao kết thêm Phụ lục ...

Xem thêm