Giải quyết tranh chấp lao động tập thể

1. Giải quyết tranh chấp lao động tập thể

Tranh chấp lao động tập thể là những bất đồng mâu thuẫn về quyền và lợi ích giữa tập thể người lao động và người sử dụng lao động. Tranh chấp lao động tập thể bao gồm 2 loại: Tranh chấp tập thể về quyền và tranh chấp tập thể về lợi ích:

- Tranh chấp lao động tập thể về quyền là tranh chấp giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động phát sinh từ việc giải thích và thực hiện khác nhau quy định của pháp luật về lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế và thoả thuận hợp pháp khác.

- Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích là tranh chấp lao động phát sinh từ việc tập thể lao động yêu cầu xác lập các điều kiện lao động mới so với quy định của pháp luật về lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động hoặc các quy chế, thoả thuận hợp pháp khác trong quá trình thương lượng giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động.  tranh chấp bất đồng của mình nhằm đạt được lợi ích mong muôn của các bên.

2. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp

Tại Điều 203 Bộ luật lao động 2012 quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể như sau:

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền bao gồm:

a) Hoà giải viên lao động;

b) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện).

c) Toà án nhân dân.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích bao gồm:

a) Hoà giải viên lao động;

b) Hội đồng trọng tài lao động

Như vậy đối với các tranh chấp lao động tập thể về quyền sẽ được giải quyết qua hòa giải tại hòa giải viên lao động, sau đó nếu các bên không thỏa thuận được sẽ có quyền yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giải quyết, nếu các bên vẫn không đi đến thống nhất thì có quyền yêu cầu tòa án giải quyết.

Đối với tranh chấp lao động tập thể về lợi ích thì sẽ được giải quyết qua 2 bước: qua hòa giải viên lao động, nếu hòa giải không thành thì sẽ giải quyết tại hội động trọng tài lao động

LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN:

Địa chỉ: 12 Mạc Đỉnh Chi, Phường Đa kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh


Bài viết xem thêm