Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Khái niệm Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là sự thỏa thuận giữa hai bên, theo đó bên chuyển nhượng (chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp) chuyển quyền sở hữu độc quyền sở hữu công nghiệp cho bên nhận chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng phải thanh toán một khoản tiền cho bên nhận chuyển nhượng theo thảo thuận.

Nội dung của hợp đồng :

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

  • Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;
  • Căn cứ chuyển nhượng;
  • Giá chuyển nhượng;
  • Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng.

Hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng:

Đối với các loại quyền sở hữu công nghiệp được xác lập trên cơ sở đăng ký, hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp chỉ có hiệu lực khi đã được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp.

Đối với các loại quyền sở hữu công nghiệp không phải đăng ký, hieeujn lực của hợp đồng dựa trên sự thảo thuận của các bên.


Bài viết xem thêm