Khái niệm và điều kiện bảo hộ giải pháp hữu ích theo Luật sở hữu trí tuệ

1. Khái niệm

Giải pháp hữu ích về bản chất là một sáng chế ở trình độ thấp. Điều kiện bảo hộ đối với giải pháp hữu ích đơn giản hơn, không đòi hỏi yêu cầu về trình độ sáng tạo, thời hạn bảo hộ cũng ngắn hơn.

Lưu ý: Trên thế giới không quy định về giải pháp hữu ích, nước ta quy định giải pháp hữu ích nhằm đáp ứng nhu cầu bảo hộ các sáng tạo kỹ thuật trong nước, khi trình độ khoa học kỹ thuật còn thấp so với thế giới.

2. Điều kiện bảo hộ

Khoản 2 Điều 58 Luật SHTT quy định: “Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có tính mới;

b) Có khả năng áp dụng công nghiệp”.

Theo quy định này thì điều kiện bảo hộ đối với giải pháp hữu ích là:

- Không phải là hiểu biết thông thường;

- Có tính mới;

- Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Về chủ thể, về nội dung, về giới hạn quyền và chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp đối với giải pháp hữu ích được áp như đối với sáng chế.


Bài viết xem thêm