Doanh nghiệp


Tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp

Tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp 2014 quy định: Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) ...

Xem thêm

Tư vấn thay đổi giấy phép kinh doanh

Tư vấn thay đổi giấy phép kinh doanh

Trong quá trình phát triển của doanh nghiệp qua từng giai đoạn, doanh nghiệp luôn có nhu cầu thay đổi các nội dung đăng ký kinh doanh để phù hợp với sự phát triển của mình cũng như hòa nhập ...

Xem thêm

Thành Lập - Giải Thể Doanh Nghiệp

Thành Lập - Giải Thể Doanh Nghiệp

Dịch vụ pháp lý về thủ tục kết thành lập doanh nghiệp(thành lập công ty), các vấn đề về pháp lý liên quan đến doanh nghiệp là một trong những Lĩnh vực luật mà chúng tôi có nhiều kinh nghiệm. ...

Xem thêm

Người đại diện theo pháp luật theo luật doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật theo luật doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.Trong lần sửa đổi này, luật doanh nghiệp đã có nhiều quy định mới để hoàn thiện các chế định về doanh ...

Xem thêm

BẤT CẬP TẠI ĐIỀU 162 LUẬT DOANH NGHIỆP

BẤT CẬP TẠI ĐIỀU 162 LUẬT DOANH NGHIỆP

Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về trường hợp những mà Hợp đồng, giao dịch của doanh nghiệp phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận. Theo đó thì những Hợp đồng, ...

Xem thêm

QUY ĐỊNH VỀ CON DẤU DOANH NGHIỆP

QUY ĐỊNH VỀ CON DẤU DOANH NGHIỆP

Từ ngày 01/07/2015, theo Luật doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp, việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện ...

Xem thêm

QUY ĐỊNH VÀ THỰC TIỄN VỀ GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CP THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2005 VÀ LUẬT DOANH NHIỆP 2014

QUY ĐỊNH VÀ THỰC TIỄN VỀ GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CP THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2005 VÀ LUẬT DOANH NHIỆP 2014

với việc quy định cụ thể các trường hợp giảm vốn điều lệ của CTCP trong Luật doanh nghiệp 2014 đã tạo ra một hành lang pháp lý rõ ràng, phù hợp với thực tế và tạo điều kiện thuận ...

Xem thêm

QUY ĐỊNH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN, CỔ PHẦN DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

QUY ĐỊNH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN, CỔ PHẦN DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Trước đây việc chuyển nhượng vốn, cổ phần của công ty trong nước cho nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg và Thông tư 131/2010/TT-BTC. Tuy nhiên trên thực tế triển ...

Xem thêm