Người có quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý

Quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý của Việt Nam thuộc về Nhà nước, Nhà nước cho phép các chủ thể sau được quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý:

  • Tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý;
  • Tổ chức tập thể đại diện cho các tổ chức, cá nhân đó;
  • Cơ quan quản lý hành chính địa phương nơi có chỉ dẫn địa lý thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý.

Người thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý không trở thành chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý đó.


Bài viết xem thêm