Người có quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí

Điều 86 Luật SHTT quy định các chủ thể sau đây được quyền dăng ký sáng chế, kiểu sáng công nghiệp:

  • Tác giả tạo ra sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí bằng công sức và chi phí của mình;
  • Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác và thỏa thuận đó không trái với quy định pháp luật.

Sở dĩ pháp luật quy định 02 loại đối tượng được quyền đăng ký là người đầu tư và người sáng tạo được quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí vì các loại đối tượng này có tính sáng tạo cao, tác giả sáng tạo ra các đối tượng này cần phải được bảo vệ quyền.


Bài viết xem thêm