Tên thương mại theo Luật sở hữu trí tuệ

1. Khái niệm về tên thương mại

Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp luôn gắn liền với tên thương mại của doanh nghiệp đó. Trong cùng một lĩnh vực kinh doanh có nhiều chủ thể kinh doanh khác nhau cùng hoạt động. Do đó tên thương mại là yếu tố quan trọng để giúp cho khách hàng, đối tác có thể phân biệt, nhận biết các chủ thể kinh doanh. Một doanh nghiệp chỉ có một tên thương mại.

Khoản 21 Điều 14 Luật SHTT quy định: “Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.”

Tên thương mại có thể là tên đầy đủ theo đăng ký kinh doanh, có thể là tên gọi ngắn gọn hoặc tên viết tắt hoặc là một tên khác với tên đăng ký kinh doanh.

Ví dụ:

- Tên đầy đủ: Công ty TNHH Thủy Hưng Phát, Công ty thương mại tổng hợp Sơn Anh, Công ty gốm sứ Minh Long…

- Tên viết tắt : VIETTINBANK, AGRIBANK, VINATEX, VINACONEX…

2. Điều kiện bảo hộ tên thương mại

Tên thương mại được bảo hộ nếu có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng khu vực và lĩnh vực kinh doanh.

Tên thương mại được coi là có khả năng phân biệt nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • Tên thương mại phải chứa thành phần tên riêng, trừ trường hợp đã được biết đến rộng rãi do sử dụng ví dụ như: Công ty rượu bia Hà Nội, Công ty bánh mứt kẹo Hà Nội, Công ty bia Sài Gòn...;
  • Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại mà người khác đã sử dụng trước trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh;
  • Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác hoặc với chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày tên thương mại đó được sử dụng.

3. Các trường hợp không được bảo hộ tên thương mại

Các trường hợp không được bảo hộ tên thương mại bao gồm: Tên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoặc chủ thể khác không liên quan đến hoạt động kinh doanh thì không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại.


Bài viết xem thêm