Xác định loại Hợp đồng lao động sau khi HĐLĐ thời hạn 03 tháng hết hạn

Người lao động và Người sử dụng lao động giao kết Hợp đồng lao động thời hạn 03 tháng; sau đó, Người sử dụng lao động ra quyết định phân công công việc cho Người lao động với thời hạn 12 tháng. Khi hết thời hạn 03 tháng theo Hợp đồng lao động đã ký, hai bên không ký Hợp đồng lao động mới. Vậy, sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày Hợp đồng lao động thời hạn 03 tháng hết hạn, thì Hợp đồng lao động này có được chuyển thành Hợp đồng lao động không xác định thời hạn hay không?

Khoản 2 Điều 27 BLLĐ 1994, sửa đổi, bổ sung năm 2002 quy định: “Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới, hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn”.

Khoản 2 Điều 22 BLLĐ 2012 quy định: “Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn”.

Căn cứ quy định nêu trên, sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày HĐLĐ thời hạn 03 tháng hết hạn mà các bên không ký HĐLĐ mới, thì HĐLĐ xác định thời hạn 03 tháng trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn.

Tuy nhiên, vì sau khi ký HĐLĐ thời hạn 03 tháng, NSDLĐ ra quyết định phân công công việc cho Người lao động với thời hạn 12 tháng. Do đó, sau khi có quyết định phân công công việc của Người sử dụng lao động mà NLĐ không phản đối hoặc không khiếu nại và làm việc theo quyết định phân công của NSDLĐ, thì phải coi là các bên đã thỏa thuận thay đổi thời hạn của HĐLĐ đã ký. Như vậy, HĐLĐ trong trường hợp này được coi là HĐLĐ xác định thời hạn 12 tháng.


Bài viết xem thêm