Xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên cơ sở thực tiễn sử dụng mà không cần phải đăng ký

Các đối tượng sau được bảo hộ dựa trên thực tiễn sử dụng mà không phải đăng ký:

 • Tên thương mại.
 • Bí mật kinh doanh.
 • Nhãn hiệu nổi tiếng.

Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở thực tiễn sử dụng hợp pháp tên thương mại. Khi sử dụng quyền và giải quyết tranh chấp quyền đối với tên thương mại, chủ thể có tên thương mại phải chứng minh quyền cảu mình bằng các chứng cứ thể hiện thời gian, lãnh thổ, lĩnh vực trogn đó ten thương mại đã được chủ thể đó sử dụng.

Quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh được xác lập trên cơ sở đầu tư tài chính, trí tuệ hay bất kỳ cách thức hợp pháp nào để tìm ra, tạo ra hoặc đạt được thông tin và bảo mật thông tin tạo thành bí mật kinh doanh. Khi sử dụng và giải quyết tranh chấp đối với bí mật kinh doanh, chủ thể cần phải chứng minh quyền của mình bằng các chứng cứ thể hiện hoạt động mà trong đó thông tin tạo thành bí mật kinh doanh được tìm ra, tạo ra, có được vè biện pháp bảo mật thông tin đó.

Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập trên cơ sở thực tiễn sử dụng rộng rãi khiến cho nhãn hiệu trở thanh nổi tiếng. Khi sử dụng và giải quyết tranh chấp, chủ sở hữu nhãn hiệu phải chứng minh được các chứng cứ sau:

 • Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo;
 • Phạm vi lãnh thổ mà hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành;
 • Doanh số từ việc bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng hàng hoá đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được cung cấp;
 • Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu;
 • Uy tín rộng rãi của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;
 • Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu;
 • Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng;
 • Giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu.

Bài viết xem thêm