TƯ VẤN PHÁP LUÂT


Kiện yêu cầu đòi trả sổ Bảo hiểm xã hội

Kiện yêu cầu đòi trả sổ Bảo hiểm xã hội

Việc cấp sổ BHXH là nghĩa vụ của cơ quan BHXH, nhưng NSDLĐ có trách nhiệm lập hồ sơ, thực hiện các thủ tục để cơ quan BHXH cấp sổ BHXH. Khi NLĐ nghỉ việc, NSDLĐ có trách nhiệm trả ...

Xem thêm

Kiện yêu cầu đòi trả sổ lao động

Kiện yêu cầu đòi trả sổ lao động

BLLĐ 2012 không quy định việc lập sổ lao động. Như vậy, kể từ ngày BLLĐ 2012 có hiệu lực (01/5/2013), nếu đương sự khởi kiện đòi NSDLĐ trả sổ lao động, thì Tòa án cần giải thích cho người ...

Xem thêm

Phân biệt Tranh chấp phát sinh từ quan hệ lao động hay quan hệ dân sự

Phân biệt Tranh chấp phát sinh từ quan hệ lao động hay quan hệ dân sự

Khoản 2 Điều 3 BLLĐ 2012 quy định: “Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; ...

Xem thêm

Phân biệt Tranh chấp phát sinh từ quan hệ lao động hay kinh doanh, thương mại

Phân biệt Tranh chấp phát sinh từ quan hệ lao động hay kinh doanh, thương mại

Để xác định việc khởi kiện nói trên có thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định tại Điều 31 BLTTDS hay không, Tòa án phải căn cứ vào quy định của BLLĐ để xác định giữa ...

Xem thêm

Thẩm quyền giải quyết Tranh chấp phát sinh từ hợp đồng làm việc giữa viên chức với đơn vị sử dụng viên chức

Thẩm quyền giải quyết Tranh chấp phát sinh từ hợp đồng làm việc giữa viên chức với đơn vị sử dụng viên chức

Theo quy định của BLLĐ và BLTTDS, tranh chấp về lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án bao gồm: Tranh chấp lao động và các tranh chấp khác về lao động. TCLĐ là tranh chấp phát sinh ...

Xem thêm

Giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm

Giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm

Theo quy định tại Điều 14 Luật kinh doanh bảo hiểm vàĐiều 570 Bộ luật dân sự năm 2005 thì hợp đồng bảo hiểm phải được lập thành văn bản. Giấy yêu cầu bảo hiểm có chữ ký của bên ...

Xem thêm

Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự là hợp đồng bảo hiểm mà đối tượng bảo hiểm là trách nhiệm dân sự của người được bảo hiểm đối với người thứ ba theo quy định của pháp luật (Điều ...

Xem thêm

Hợp đồng bảo hiểm tài sản

Hợp đồng bảo hiểm tài sản

Hợp đồng bảo hiểm tài sản là hợp đồng bảo hiểm mà đối tượng bảo hiểm là tài sản, bao gồm vật có thực, tiền, giấy tờ trị giá được bằng tiền và các quyền tài sản (Điều 40 Luật ...

Xem thêm

Hợp đồng bảo hiểm con người

Hợp đồng bảo hiểm con người

Hợp đồng bảo hiểm con người là hợp đồng bảo hiểm mà đối tượng bảo hiểm là tuổi thọ, tính mạng, tình trạng sức khỏe và khả năng lao động của con người.

Xem thêm

Giải quyết tranh chấp về thỏa thuận phạt vi phạm trong hợp đồng tín dụng

Giải quyết tranh chấp về thỏa thuận phạt vi phạm trong hợp đồng tín dụng

Trong hợp đồng tín dụng được ký giữa Ngân hàng với khách hàng vay, ngoài các nội dung phải có theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật các ...

Xem thêm