TƯ VẤN PHÁP LUÂT


QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG CÓ BẢO ĐẢM BẰNG TÀI SẢN

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG CÓ BẢO ĐẢM BẰNG TÀI SẢN

Bộ luật dân sự năm 2005 có 77 điều (từ Điều 318 đến Điều 387 và từ Điều 715 đến Điều 721) quy định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Trong đó, có 16 điều (từ Điều 342 đến ...

Xem thêm

Một số quy định mới về thừa kế theo Bộ luật dân sự 2015

Một số quy định mới về thừa kế theo Bộ luật dân sự 2015

Bổ sung quy định người quản lý di sản, người đang chiếm hữu, sử dụng, quản lý di sản được thanh toán chi phí bảo quản di sản; được hưởng thù lao theo thoả thuận với những người thừa kế, ...

Xem thêm

Một số điểm mới về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo Bộ luật dân sự 2015

Một số điểm mới về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo Bộ luật dân sự 2015

Sửa đổi quy định về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo hướng, người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, ...

Xem thêm

Một số điểm mới về Hợp đồng vay tài sản theo Bộ luật dân sự 2015

Một số điểm mới về Hợp đồng vay tài sản theo Bộ luật dân sự 2015

Về hợp đồng vay tài sản (Điều 463 đến Điều 471), BLDS năm 2015 quy định về lãi suất trong hợp đồng vay tài sản theo một mức lãi suất trần cố định và có cơ chế linh hoạt trong ...

Xem thêm

Một số điểm mới Về Hợp đồng mua bán tài sản theo Bộ luật dân sự 2015

Một số điểm mới Về Hợp đồng mua bán tài sản theo Bộ luật dân sự 2015

Một số điểm mới Về Hợp đồng mua bán tài sản theo Bộ luật dân sự 2015

Xem thêm

Quy định mới về thời điểm xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản theo Bộ luật dân sự 2015

Quy định mới về thời điểm xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản theo Bộ luật dân sự 2015

Quy định thời điểm xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản thực hiện theo quy định của BLDS, luật khác có liên quan; trường hợp luật không có quy định thì thực hiện theo thỏa thuận ...

Xem thêm

Một số điểm mới Về Quy định thời hiệu theo Bộ luật dân sự 2015

Một số điểm mới Về Quy định thời hiệu theo Bộ luật dân sự 2015

Kế thừa BLDS năm 2005, BLDS năm 2015 tiếp tục quy định 4 loại thời hiệu, gồm: thời hiệu hưởng quyền dân sự, thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự, thời hiệu khởi kiện và thời hiệu yêu cầu ...

Xem thêm

Một số điểm mới Về giao dịch dân sự theo Bộ luật dân sự 2015

Một số điểm mới Về giao dịch dân sự theo Bộ luật dân sự 2015

Quy định về giao dịch dân sự và đại diện linh hoạt, bao quát hơn, bảo đảm tốt hơn sự tự do ý chí, sự an toàn pháp lý và ổn định trong giao dịch dân sự, quyền và lợi ...

Xem thêm

Phân chia tài sản chung vợ chồng trong trường hợp vợ chồng không thỏa thuận được cách thức phân chia

Phân chia tài sản chung vợ chồng trong trường hợp vợ chồng không thỏa thuận được cách thức phân chia

Luật Hôn nhân và Gia đình đã xác định: “lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập”. Đây là một quan điểm tiến bộ và giàu tính nhân văn trong cách nhìn ...

Xem thêm

Chia tài sản chung khi ly hôn do các bên thỏa thuận

Chia tài sản chung khi ly hôn do các bên thỏa thuận

Nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận được quy định tại Điều 4 Bộ luật dân sự năm 2005 là một nguyên tắc hết sức quan trọng, nó thể hiện sự tôn trọng quyền tự do, quyền ...

Xem thêm