Kiến thức pháp luật


Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Việc xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong việc giải quyết tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp.

Xem thêm

Giới hạn quyền sở hữu công nghiệp

Giới hạn quyền sở hữu công nghiệp

Để cân bằng giữa lợi ích của chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp và lợi ích của Nhà nước, xã hội, Luật SHTT quy định các trường hợp hạn chế quyền đối với các đối tượng sở ...

Xem thêm

Quyền của chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp

Quyền của chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp

Trong trường hợp đã được thông báo mà người được thông báo vẫn tiếp tục sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí thì khi Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ...

Xem thêm

Quyền của tác giả đối tượng sở hữu công nghiệp

Quyền của tác giả đối tượng sở hữu công nghiệp

Quyền của tác giả đối tượng sở hữu công nghiệp bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.

Xem thêm

Chủ thể quyền sở hữu công nghiệp

Chủ thể quyền sở hữu công nghiệp

Chủ thể quyền sở hữu công nghiệp bao gồm chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp và tác giả của chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp.

Xem thêm

Xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên cơ sở thực tiễn sử dụng mà không cần phải đăng ký

Xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên cơ sở thực tiễn sử dụng mà không cần phải đăng ký

Các đối tượng sau được bảo hộ dựa trên thực tiễn sử dụng mà không phải đăng ký:Tên thương mại, Bí mật kinh doanh, Nhãn hiệu nổi tiếng.

Xem thêm

Văn bằng bảo hộ và hiệu lực của văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

Văn bằng bảo hộ và hiệu lực của văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

Văn bằng bảo hộ ghi nhận các thông tin về chủ sở hữu, tác giả (đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí), đối tượng, phạm vi và thời hạn bảo hộ. Riêng văn bằng bảo ...

Xem thêm

Đơn và thủ tục xử lý đơn đăng ký quyền sở hữu công nghiệp

Đơn và thủ tục xử lý đơn đăng ký quyền sở hữu công nghiệp

Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và giấy tờ giao dịch giữa người nộp đơn và cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp phải được làm bằng tiếng Việt, trừ các tài liệu sau ...

Xem thêm

Nguyên tắc đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu

Nguyên tắc đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu

Việc đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu phải tuân thủ nguyên tắc nộp đơn đầu tiên và nguyên tắc ưu tiên.

Xem thêm

Người có quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý

Người có quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý

Quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý của Việt Nam thuộc về Nhà nước, Nhà nước cho phép các chủ thể sau được quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý:

Xem thêm