Kiến thức pháp luật


Khái niệm và điều kiện bảo hộ giải pháp hữu ích theo Luật sở hữu trí tuệ

Khái niệm và điều kiện bảo hộ giải pháp hữu ích theo Luật sở hữu trí tuệ

Giải pháp hữu ích về bản chất là một sáng chế ở trình độ thấp. Điều kiện bảo hộ đối với giải pháp hữu ích đơn giản hơn, không đòi hỏi yêu cầu về trình độ sáng tạo, thời hạn ...

Xem thêm

Điều kiện bảo hộ đối với sáng chế theo Luật sở hữu trí tuệ

Điều kiện bảo hộ đối với sáng chế theo Luật sở hữu trí tuệ

Khoản 1 Điều 58 Luật Sở hữu trí tuệ quy định: “Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp văn bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng được các điều kiện sau đây: Có tính mới; có trình ...

Xem thêm

Khái niệm về sáng chế theo Luật sở hữu trí tuệ

Khái niệm về sáng chế theo Luật sở hữu trí tuệ

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề được xác định bằng việc áp dụng các quy luật tự nhiên (khoản 12 Điều 4 Luật Sở hữu trí ...

Xem thêm

Giải quyết tranh chấp bồi thường thiệt hại do xâm hại quyền tác giả

Giải quyết tranh chấp bồi thường thiệt hại do xâm hại quyền tác giả

Về nguyên tắc chung, người làm người khác thiệt hại do hành vi vi phạm luật của mình gây ra thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường xâm hại ...

Xem thêm

Hành vi xâm hại quyền tác giả

Hành vi xâm hại quyền tác giả

Việc xâm hại quyền tác giả nghĩa là sử dụng tùy tiện tác phẩm được bảo hộ như sử dụng tác phẩm khi người có quyền tác giả không cho phép hay không có quyền chính đáng để sử dụng ...

Xem thêm

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả

Theo luật Việt Nam quy định quyền tác giả đối với tác phẩm phát sinh tại thời điểm tác phẩm sáng tạo được thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định, không phân biệt tác phẩm đã công bố ...

Xem thêm

Tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

Tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

Theo pháp luật Việt Nam, Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào. Luật Sở hữu Trí tuệ liệt kê ...

Xem thêm

Người được bảo hộ quyền tác giả

Người được bảo hộ quyền tác giả

Theo luật Việt Nam thì tác giả và chủ sở hữu tác phẩm được bảo hộ là người được bảo hộ quyền tác giả.

Xem thêm

Khái niệm và nội dung quyền tác giả - bản quyền tác giả

Khái niệm và nội dung quyền tác giả - bản quyền tác giả

Theo khái niệm chung của các nước thì quyền tác giả là quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu, thường ...

Xem thêm

Tội cho vay nặng lãi (BLHS 1999) và tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự (BLHS 2015)

Tội cho vay nặng lãi (BLHS 1999) và tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự (BLHS 2015)

Cho vay lãi nặng là mức lãi suất gấp 5 lần lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự (thay vì 10 lần như BLHS 1999); bỏ tình tiết “có tính chất chuyên bóc lột”, bổ sung ...

Xem thêm